วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แผนการเรียนรู้ ท31101 ภาษาไทย

ตัวชี้วัด
              1.แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ
              2.ใฝ่เรียนรู้
              3.มุ่งมั่นในการทำงาน
              4.รักษาวัฒนธรรม
เนื้อหาสาระ
              การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ขั้นนำ

             
ให้นักเรียนฟังการอ่านทำนองเสนาะโคลงสี่สุภาพ  แล้วครูนำสนทนาเกี่ยวกับคุณค่า
ของการแต่งคำประพันธ์ว่ามีประโยชน์อย่างไร  การแต่งคำประพันธ์มีปรากฏที่ใดบ้าง
ขั้นสอน
             1.ครูให้นักเรียนอภิปรายถึงประโยชน์การใช้คำประพันธ์ในการเขียนวรรณกรรมต่างๆ
เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ
             2.ครูให้นักเรียนศึกษาฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ม.4
แล้วแข่งกันเขียนแผนผังโคลงสี่สุภาพ
             3.ครูให้นักเรียนช่วยกันแต่งโคลงสี่สุภาพบนกระดานดำ
             4.ครูให้นักเรียนจับคู่กันนำภาพที่เตรียมมาสนทนารายละเอียด แนวคิด ตลอดจนความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นจากภาพ  สาระสำคัญที่ต้องการสื่อความหมาย แล้วช่วยกันติดภาพในกระดาษ
A4แล้วแต่งโคลงสี่สุภาพบรรยายภาพที่เตรียมไว้ ความยาวอย่างน้อย 2 บท
             5.ให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยครูสุ่มนักเรียน 1-2 คนวิเคราะห์ วิจารณ์
ผลงานในด้านความถูกต้องของฉันทลักษณ์และการนำเสนอแนวคิดจากภาพ
              6.ครูให้นักเรียนนำผลงานติดป้ายนิเทศ  หรือเย็บรวมเล่มแลกเปลี่ยนกันดูผลงาน
ขั้นสรุป
              ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพและสุ่มนักเรียนเขียนแผนผัง
โคลงสี่สุภาพ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
              1.แถบบันทึกเสียงการอ่านทำนองเสนาะโคลงสี่สุภาพ
              2.หนังสือเรียนภาษาไทย ม.4
              3.แผนผังโคลงสี่สุภาพ
              4.รูปภาพใช้แต่งโคลงสี่สุภาพ
การวัด/ประเมินผล
             1.ดูผลงานการแต่งโคลงสี่สุภาพ
             2.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม
             3.สังเกตการร่วมอภิปรายและประเมินค่าประโยชน์การแต่งคำประพันธ์
กิจกรรมเสนอแนะ
            1.ครูให้นักเรียนรวบรวมโคลงสี่สุภาพที่นักเรียนชอบ  พร้อมให้เหตุผลที่ชอบมาเย็บรวมเล่ม
แล้วแลกเปลี่ยนกันอ่าน หรือมาจัดมุมนิทรรศการ
             2.จัดประกวดการแต่งโคลงสี่สุภาพในโอกาสต่างๆ เช่น  วันเฉลิมฯ   วันพ่อ  วันแม่ ฯลฯ
หรือให้แต่งโคลงสี่สุภาพที่มีใจความเกี่ยวคุณธรรม เช่น ความขยัน  การประหยัด  ความซื่อสัตย์
การมีวินัย  ความสุภาพ  ความสะอาด  ความสามัคคี    ความมีน้ำใจ  ความกตัญญู  เป็นต้น  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น